NativeLib ISIXHOSA
Isichazi-magama Incwadi yamabinzana Isichazi-magama Uvavanyo
Inguqulelo Imizekelo Izithethantonye Izichasi Imifanekiso Ubizo

phrases_list: inguqulelo ukuya kwisiBhulu, ubizo, izithethantonye, Izichasi, imifanekiso, imizekelo

Inguqulelo: phrases_list ukuya kwisiBhulu

phrases_list

Ingcaciso kunye nenguqulelo kwiwebhusayithi Wikipedia.org

Izithethantonye: phrases_list - [ayifumaneki]

Kwakhona, bona izithethantonye kwiwebhusayithi Wiktionary.org

Izichasi: phrases_list - [ayifumaneki]

Izichasi kwiwebhusayithi Wiktionary.org

Imifanekiso: phrases_list - [ayifumaneki]

Imizekelo: phrases_list