NativeLib ISIXHOSA
Isichazi-magama Incwadi yamabinzana Isichazi-magama Uvavanyo
Inguqulelo Imizekelo Izithethantonye Izichasi Imifanekiso Ubizo

Apha ngezantsi kukho olona phendlo luqhelekileyo oluthi lusetyenziswe ngabantu xa befuna uguqulo lwegama okanye ibinzana.