NativeLib ISIXHOSA
Isichazi-magama Incwadi yamabinzana Isichazi-magama Uvavanyo
Inguqulelo Imizekelo Izithethantonye Izichasi Imifanekiso Ubizo

words_list: inguqulelo ukuya kwisiBhulu, ubizo, izithethantonye, Izichasi, imifanekiso, imizekelo

Inguqulelo: words_list ukuya kwisiBhulu

words_list

Ingcaciso kunye nenguqulelo kwiwebhusayithi Wikipedia.org

Izithethantonye: words_list - [ayifumaneki]

Kwakhona, bona izithethantonye kwiwebhusayithi Wiktionary.org

Izichasi: words_list - [ayifumaneki]

Izichasi kwiwebhusayithi Wiktionary.org

Imifanekiso: words_list - [ayifumaneki]

Imizekelo: words_list