NativeLib ISIXHOSA
Isichazi-magama Incwadi yamabinzana Isichazi-magama Uvavanyo
Inguqulelo Imizekelo Izithethantonye Izichasi Imifanekiso Ubizo

expressions_list: inguqulelo ukuya kwisiNgesi, ubizo, izithethantonye, Izichasi, imifanekiso, imizekelo

Inguqulelo: expressions_list ukuya kwisiNgesi

Ingcaciso kunye nenguqulelo kwiwebhusayithi Wikipedia.org

Izithethantonye: expressions_list - [ayifumaneki]

Kwakhona, bona izithethantonye kwiwebhusayithi Wiktionary.org

Izichasi: expressions_list - [ayifumaneki]

Izichasi kwiwebhusayithi Wiktionary.org

Imifanekiso: expressions_list - [ayifumaneki]

Imizekelo: expressions_list